ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN NUL NAAR NADA BV

1. Inleiding

1.1 Hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, dient er voor te zorgen dat de voorwaarden waaronder Van Nul Naar Nada BV haar diensten aanbiedt helder zijn en er tussen partijen geen misverstanden zullen ontstaan.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden van Van Nul Naar Nada BV zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van Nul Naar Nada BV en haar opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Van Nul Naar Nada BV verleent.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Van Nul Naar Nada BV wijst de toepasselijkheid van de door haar opdrachtgever gehanteerde Algemene (inkoop-) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3. Overeenkomst, offertes en bevestiging Van Nul Naar Nada BV

3.1 Van Nul Naar Nada BV zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Alle door Van Nul Naar Nada BV opgegeven offertes c.q. tarieven zijn geheel vrijblijvend en een maand geldig. Van Nul Naar Nada BV is slechts aan haar opgave van prijzen c.q. tarieven gebonden, indien de betreffende opdracht binnen zeven (7) dagen door haar opdrachtgever is aanvaard.

3.3 Alle door Van Nul Naar Nada BV opgegeven prijzen c.q tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verblijfskosten, reiskosten, parkeerkosten, etc. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan reiskosten wordt € 0,19 in rekening gebracht per kilometer of de volledige kosten van openbaar vervoersreizen.

3.4 In het geval dat zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht voordoen, kan Van Nul Naar Nada BV haar meerwerk overeenkomstig de afgesproken prijzen en tarieven bij haar opdrachtgever in rekening brengen.

3.5 Een eventuele afwijking op de indicatieve begroting van 10% (overschrijding) wordt sowieso gezien als normale en acceptabele marge. Bij overschrijdingen groter dan deze marge wordt vooraf melding gemaakt aan en overleg gepleegd met de opdrachtgever.

3.6 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Van Nul Naar Nada BV genoemde bedragen in offertes of opdrachtovereenkomsten indicatief.

3.7 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt voor aanvang van de werkzaamheden 50% voorschot op de indicatieve begroting door Van Nul Naar Nada BV gefactureerd.
Van Nul Naar Nada BV zal haar werkzaamheden pas aanvangen als het voorschot ontvangen is. De overige 50% wordt, afhankelijk van het beschrevene in de opdrachtbevestiging/ getekende offerte hetzij maandelijks gefactureerd gedurende de looptijd van het project, hetzij bij oplevering in rekening gebracht.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Van Nul Naar Nada BV en haar opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de offerte of opdrachtovereenkomst waarin betreffende werkzaamheden staan beschreven door opdrachtgever wordt ondertekend. De overeenkomst komt ook sowieso tot stand wanneer Van Nul Naar Nada BV met instemming van haar opdrachtgever al met de uitvoering van haar werkzaamheden is begonnen.

4.2 Van Nul Naar Nada BV zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Van Nul Naar Nada BV de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Van Nul Naar Nada BV mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Van Nul Naar Nada BV zijn verstrekt, heeft Van Nul Naar Nada BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de geldende prijzen en tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 In het geval dat haar opdrachtgever de inhoud van de opdracht wenst te wijzigen, dient opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en bij voorkeur schriftelijk aan Van Nul Naar Nada BV mede te delen. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van de opdrachtgever.

4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies en constructies voor de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Van Nul Naar Nada BV.

4.6 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Van Nul Naar Nada BV, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Van Nul Naar Nada BV zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.

4.7 Eventuele klachten over de werkzaamheden van Van Nul Naar Nada BV dienen door haar opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Van Nul Naar Nada BV te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Van Nul Naar Nada BV in staat is adequaat te reageren.

4.8 Indien een klacht gegrond is, zal Van Nul Naar Nada BV in de gelegenheid worden gesteld om haar werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Van Nul Naar Nada BV slechts aansprakelijk zijn binnen grenzen van artikel 12.

5. Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het concept, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever treedt Van Nul Naar Nada BV, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde op.

5.2 Indien Van Nul Naar Nada BV op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Van Nul Naar Nada BV namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5.3 Van Nul Naar Nada BV is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd door derden nadat de overeenkomst tussen Van Nul Naar Nada BV en haar opdrachtgever is gesloten met haar opdrachtgever te verrekenen.

5.4 Indien bij de uitvoering van de opdracht Van Nul Naar Nada BV volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

5.5 Van Nul Naar Nada BV is namens de opdrachtgever gemachtigd derden in te schakelen voor de totstandkoming van het concept en verzorgt alle communicatie tussen de verschillende partijen. Het is de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan direct contact op te nemen met eventueel ingeschakelde derden.

6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Van Nul Naar Nada BV. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Van Nul Naar Nada BV daartoe bevoegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Van Nul Naar Nada BV te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Van Nul Naar Nada BV openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Van Nul Naar Nada BV tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of bestanden, rapporten en documenten, eigendom van Van Nul Naar Nada BV, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Van Nul Naar Nada BV jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op derden zónder schriftelijke toestemming van Van Nul Naar Nada BV. Alle schade die hieruit voorvloeit met betrekking tot het copyright zoals beschreven in artikel 6.1 komen volledig ten laste van de opdrachtgever.

7. Gebruik en licentie

7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Van Nul Naar Nada BV, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Van Nul Naar Nada BV bekend te zijn gemaakt.

7.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Van Nul Naar Nada BV niet gerechtigd concept ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Van Nul Naar Nada BV recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Van Nul Naar Nada BV een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

7.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de

opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

7.4 Van Nul Naar Nada BV heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

8. Honorarium en bijkomende kosten

8.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Van Nul Naar Nada BV voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

8.2 Indien Van Nul Naar Nada BV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Van Nul Naar Nada BV gehanteerde honorariumtarieven.

8.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Van Nul Naar Nada BV na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Van Nul Naar Nada BV te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

9. Betaling

9.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, of, in het geval van voorschotfacturen, per direct. Indien na het verstrijken van tweemaal deze termijn door Van Nul Naar Nada BV nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. Van Nul Naar Nada BV heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

9.2 De opdrachtgever verricht de aan Van Nul Naar Nada BV verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Van Nul Naar Nada BV heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

9.3 Van Nul Naar Nada BV is gerechtigd om bij haar opdrachtgever een aanvullende offerte in te dienen wanneer tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van Van Nul Naar Nada BV mag worden verwacht dat Van Nul Naar Nada BV de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

10. Contractsduur en uitvoeringstermijn

10.1 De overeenkomst van opdracht tussen Van Nul Naar Nada BV en haar opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

10.2 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van Van Nul Naar Nada BV tussen Van Nul Naar Nada BV en haar opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Niet-tijdige levering door Van Nul Naar Nada BV welke het gevolg is van een omstandigheid die niet binnen haar macht ligt, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Van Nul Naar Nada BV.

11. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht ten alle tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Daarnaast is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

11.3 Indien de overeenkomst van opdracht tussentijds wordt opgezegd door Van Nul Naar Nada BV verliest Van Nul Naar Nada BV haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte werkzaamheden van nut zijn voor haar opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Van Nul Naar Nada BV is niet aansprakelijk voor enige schade die haar opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Van Nul Naar Nada BV in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

12.2 In het geval dat Van Nul Naar Nada BV aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de schade die Van Nul Naar Nada BV gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van haar werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die Van Nul Naar Nada BV op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van haar opdrachtgever heeft uitgevoerd.

12.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Van Nul Naar Nada BV ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de overeenkomst van opdracht. Een en ander laat de zorgplicht van de Van Nul Naar Nada BV als bedoeld in artikel 3 onverlet.

13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Van Nul Naar Nada BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

13.2 In het geval dat Van Nul Naar Nada BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever heeft voldaan en ten behoeve van haar opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Van Nul Naar Nada BV gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Van Nul Naar Nada BV te voldoen.

14. Overige bepalingen

14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Van Nul Naar Nada BV gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

14.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

14.4 Op de overeenkomst tussen Van Nul Naar Nada BV en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Van Nul Naar Nada BV en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Nul Naar Nada BV is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Van Nul Naar Nada BV.